13
ott

Monty Python – the funniest joke in the world

[youtube CjbYNgIi5ss monty]